Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

27/02/2024 02:02:31

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2024

 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP 28 Đà Nẵng

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

 1. Thời gian: 8h00 ngày 7 tháng 3 năm 2024 (Thứ Năm)
 2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 3. Thành phần tham dự

Tất cả Cổ đông của Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16 giờ 30 phút ngày 5/03/2024 (theo danh sách tổng hợp người sở hữu cổ phần của Công ty).

4. Nội dung Đại hội

          - Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023,  kế hoạch SXKD và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024.

- Thông qua các tờ trình:

+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024

+ Ủy quyền HĐQT ký điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 (nếu có).

+ Thông qua tờ trình hạn mức tín dụng và thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng.

+ Tờ trình thay đổi điều lệ hoạt động của công ty.

+ Ủy quyền HĐQT phê duyệt hợp đồng trên 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp, các hợp đồng giao dịch với Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28 và các đơn vị thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 28.

+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.

+ Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Hồ sơ đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: https://agtexdanang.com.vn/thong-tin-co-dong/nam-2024

 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra theo kế hoạch, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng gửi phiếu đăng ký dự họp theo mẫu của Công ty về Ban tô chức. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty đính kèm thông báo này.

Hình thức đăng ký: Chuyển phát nhanh qua bưu diện, fax, email.

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng. Số 67 Duy Tân, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363.618595/ 0982 474494 (chị Hường)

Fax : 02363.615036        email: phanhuongagtex@gmail.com

Thời hạn đăng ký: Trước 16h30 ngày 5 tháng 3 năm 2024.

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giây ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (Trường hợp người tham dự được ủy quyên bởi Cổ đông).

Thông báo này thay cho giấy mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, M02.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Văn Hoá

 

 

Quý cổ đông có thể download thư mời tại đây

 • Vest 009 Vest 009
 • Vest 003 Vest 003
 • Quần 026 Quần 026
 • Quần 024 Quần 024
 • Quần 014 Quần 014
 • Coat 08 Coat 08
 • Coat 05 Coat 05
 • Coats 02 Coats 02
 • Coats 01 Coats 01
 • Váy 07 Váy 07
 • Váy 03 Váy 03
 • Quần 7 Quần 7
 • Quần 4 Quần 4
 • QPHSQNK08LQ QPHSQNK08LQ
 • QPHSQNK08KQ QPHSQNK08KQ
 • KP721_Navy KP721_Navy
 • 4245-08 4245-08
 • 41435-FIM 41435-FIM
 • 0107-37 0107-37
 • 6307 6307
Ngoại tệ Mua Bán
Đối tác - Khách hàng
 • Snickers
 • Tesco
 • Primark
 • Marubeni
 • Barco
 • Kimsora
 • Leverstyle
 • Next
 • Hultafors
Tổng công ty 28 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng Địa Chỉ: 67 Duy Tân - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng
Điện Thoại: (84-236) 3618595
Fax: (84-236) 3615036
Trực tuyến: 4
Tổng truy cập: 307997
Facebook Google+ Twitter Youtube
Copyright © 2017 - Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng. All Rights Reserved. Design by .:: Web360 ::.